Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej
2012-04-19 13:13:24

kontrola zarządcza

 

Zarządzenie dyrektora

Nr 20 z dnia 22.03.2011r.

w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
systemu kontroli zarządczej

 

§ 1

            Na podstawie artykułu 69 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzam w Szkole Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej  system kontroli zarządczej.

 

§ 2

            Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych w szkole dla zapewnienia realizacji celów            i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

§ 3

            Zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 należy:

1)      realizować wszystkie obowiązki zawodowe, uprawnienia i inne działania zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, instrukcjami, wytycznymi, dokumentami określającymi zakres obowiązków i upoważnień, a także innymi aktami prawa wewnętrznego,

2)      realizować zadania i obowiązki zawodowe w sposób skuteczny i efektywny,

3)      przygotowywać materiały do wymaganych sprawozdań z zachowaniem wiarygodności i terminowości,

4)      podejmować niezbędne działania, określone zasadami i wymogami wewnętrznymi w celu należytej
ochrony zasobów jednostki, w tym: budynku i otoczenia, wyposażenia, narzędzi, powierzonych środków finansowych i in.,

5)      przestrzegać zasad etycznego postępowania, zwłaszcza w kontaktach z rodzicami i innymi osobami, w tym współpracownikami,

6)      przestrzegać przyjętych zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentów i spraw, a także ustalonej drogi służbowej,

7)      stosować w praktyce przyjęte w jednostce zasady zarządzania ryzykiem.

 

§ 4

            Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej określa regulamin kontroli zarządczej będący załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 5

            W celu skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu powołuję zespół ds. kontroli zarządczej
w składzie:

 

Grażyna Mika-Bednarczyk– przewodniczący

Jadwiga Bąk – członek

Maria Kozioł – członek

Małgorzata  Ścieszka– członek

 

Zadania zespołu:

1.       Opracowanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej, w tym uporządkowanie i uzupełnienie bazy prawnej zawierającej w szczególności zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, wymagane regulaminy, instrukcje, wytyczne, procedury oraz inne przepisy wewnętrzne.

2.       Określenie celów i zadań oraz okresowa ocena ich realizacji.

3.       Identyfikacja i ocena ryzyka w poszczególnych obszarach działania oraz ustalenie sposobu postępowania wobec tego ryzyka.

4.       Dokonywanie okresowych czynności sprawdzających w poszczególnych obszarach kontrolnych pod kątem zgodności działań z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, celowości i oszczędności
w wydatkowaniu środków publicznych a także terminowości, efektywności i skuteczności.

5.       Przygotowanie i udział w przeprowadzaniu okresowych samoocen systemu kontroli zarządczej.

6.       Dokonywanie raz w roku analiz i ocen funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

7.       Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej oraz sporządzanie pisemnych informacji
z podejmowanych działań a także opracowywanie raportów i ocen dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych elementów systemu.

 

Zarządzenie wchodzi w życie  22.03.2011r.

 

Bielsko-Biała       22.03.2011r.          

  (miejscowość)               (data)

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2012-04-19 13:13:24 Zmiana publikacji sp1
3 2012-04-19 13:04:35 Zmiana publikacji sp1
4 2012-04-19 13:03:11 Zmiana publikacji sp1
' '