BIP

2012-11-29 09:46:13regulamin wewnętrzny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Westerplatte

w Bielsku-Białej

§ 1

Postanowienia ogólne

a)      Regulamin określa prawa i obowiązki uczniów, stosowane formy nagród
i kar.

b)      W szkole działa system monitoringu wizyjnego, który ma służyć pomocą przy podejmowaniu działań interwencyjnych oraz prezentowaniu dobrych praktyk zachowań uczniów.

c)      Postanowienia Regulaminu Wewnętrznego Szkoły obowiązują wszystkich uczniów.

 

§ 2

 

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć, systemu oceniania na dany rok,

b)      uzyskiwania dodatkowej pomocy w opanowaniu materiału po uzgodnieniu
z nauczycielem,

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

d)     korzystania z różnych form pomocy materialnej,

e)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

f)       swobody wyrażania myśli i przekonań a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób oraz zasad kultury osobistej,

g)      zgłaszania dyrekcji, nauczycielom, radzie uczniowskiej uwag, wniosków, propozycji dotyczących spraw uczniowskich oraz być poinformowanym
o sposobach ich załatwiania,

h)      rozwijania zainteresowań, zdolności i swoich predyspozycji,

i)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

j)        wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacje działające w szkole. O przynależności do organizacji szkolnych i kół zainteresowań uczeń decyduje samodzielnie,

k)      do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego,

l)        egzaminu sprawdzającego, poprawkowego i klasyfikacyjnego. Warunki i tryb przystąpienia do w/w egzaminów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

m)    tygodniowego okresu przygotowania się do sprawdzianu pisemnego obejmującego treści szersze niż trzy ostatnie przed sprawdzianem tematy. Sprawdzianów takich nie może być więcej niż 2 w tygodniu. Przepis ten nie dotyczy kartkówek z materiału bieżącego.

n)      przywilejów związanych z akcją Samorządu Uczniowskiego „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

 

 

 

 

 

§ 3

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

a)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,

b)      przygotowywać się do lekcji, dopuszczalne jest zgłoszenie jednego nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych w ciągu półrocza,

c)      przynosić do szkoły podręczniki, przybory wskazane przez nauczyciela,

d)     właściwie zachowywać się na lekcji, przestrzegać obowiązujących zasad,

e)      przychodzenia na zajęcia punktualnie i regularnie. Uczeń przychodzi do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli musi przyjść wcześniej czas do rozpoczęcia lekcji spędza na świetlicy lub w czytelni,

f)       usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień na lekcje. Usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień na lekcje winni dokonywać rodzice pisemnie lub ustnie do tygodnia czasu od powrotu ucznia do szkoły,

g)      po dzwonku na lekcję ustawić się przed drzwiami sali lekcyjnej i oczekiwać na przyjście nauczyciela. Ewentualna nieobecność nauczyciela przewodniczący klasy lub jego zastępca zgłasza do dyrekcji szkoły,

h)      zejść do szatni po zakończonych zajęciach w towarzystwie nauczyciela,

i)        przebywania na terenie szkoły aż do zakończenia zajęć w danym dniu. Poza budynkiem uczeń może przebywać tylko w czasie przerw rekreacyjnych  tj. 10.30- 10.40, 11.25-11.45, 12.30-12.40.   O możliwości wyjścia uczniów na przerwę rekreacyjną decyduje dyrekcja,

j)        dbania o stosowny wygląd,

k)      przestrzegania zasad współżycia społecznego w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych uczniów na terenie szkoły oraz w miejscach publicznych,

l)        dbania o wspólne dobro, sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,

m)    dbania o własne zdrowie, higienę oraz prawidłowy rozwój,

n)      wyrabiania solidarnego postępowania wobec przykładów pozytywnego zachowania, natomiast wyrażania dezaprobaty wobec przykładów złego zachowania,

o)      nie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
w czasie lekcji. W razie konieczności dozwolone jest korzystanie z telefonów
w czasie przerwy w obecności nauczyciela. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, nagrywania, korzystania z innych urządzeń emitujących muzykę.

 

Przez „stosowny wygląd” rozumie się:

- czysty, niewyzywający strój,

- brak makijażu, pomalowanych paznokci,

- niefarbowanie włosów,

- brak jakichkolwiek widocznych tatuaży,

- kolczyki dopuszczalne tylko w uszach,

- zdejmowanie nakrycia głowy w pomieszczeniach

 

2. Zabrania się:

a)        noszenia w szkole długich kolczyków lub kolczyków w kształcie dużego koła. Zabronione jest również noszenie ozdób (kolczyków) na innych niż uszy częściach ciała  (np.  nos, brwi),

b)        przebywania w szatni w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych oraz
na korytarzach w czasie lekcji,

c)        przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów.

 

 

§ 4

Wyróżnienia i nagrody

1. Uczniowie, którzy wyróżniają się dobrymi postępami w nauce, wzorowym zachowaniem, osiągają wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych mają prawo do uzyskania następujących form nagród i wyróżnień:

a)      pochwała dyrekcji szkoły na apelu lub innej uroczystości,

b)      list pochwalny do rodziców,

c)      dyplom uznania,

d)     nagroda rzeczowa,

e)      pochwała wychowawcy klasy, opiekuna grupy wiekowej, Rady Uczniowskiej,

f)       odnotowanie wybitnych osiągnięć na świadectwie szkolnym.

 

2. Wnioski do wyróżnień i nagród mogą składać wychowawcy, opiekunowie kół zainteresowań, organizacji uczniowskich, Rady Uczniowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kary

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu wewnętrznego szkoły, za lekceważenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

 

a)      upomnieniem wychowawcy klasy,

b)      upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

c)      ustnym lub pisemnym poinformowaniu rodziców,

d)     wezwaniem na zespół wychowawczy,

e)      przeniesieniem do równoległej klasy lub szkoły. Przeniesienie ucznia do innej szkoły następuje decyzja Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły,

f)       pokryciem kosztów napraw za sprzęt zniszczony przez ucznia,

g)      dokonaniem wpisu informującego o niewłaściwym zachowaniu ucznia
do klasowego zeszytu uwag i spostrzeżeń,

h)      pozbawieniem przywilejów uczniowskich (szczęśliwy numerek, brak zadań na weekend, zakaz wstępu na dyskotekę, zakaz wyjazdu na wycieczkę),

i)        obniżenie proponowanej oceny zachowania.

Do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w regulaminie może służyć zapis
w systemie monitoringu wizyjnego.

 

2. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

3. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia itp. Zapis w systemie monitoringu wizyjnego zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, wychowawców, funkcjonariuszy Policji.

 

4. Wykorzystanie materiałów monitoringu wizyjnego może zostać zmieniony tak, aby widoczne na min osoby były anonimowe, zapis ten nie musi być stosowany
w przypadku zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w w/w materiałach.

 

5.Uczeń może odwołać się od nałożonej kary w terminie 7 dni od nałożenia kary do dyrektora szkoły sam lub za pośrednictwem rady uczniowskiej zgodnie
z procedurą określoną w statucie szkoły. Kara może być zawieszona
za poręczeniem zespołu klasowego lub rady uczniowskiej.

 

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu ..........................

 

 

Zatwierdzono przez Radę Rodziców w dniu ................................

 

 

Zatwierdzono przez Radę Uczniowską w dniu ..............................

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-29 09:46:13 Zmiana publikacji sp1
2 2012-11-29 09:46:04 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 382 razy Artykuł wyświetlony 382 razy