BIP

2012-04-19 13:40:44regulamin przyznawania dodaku motywacyjnego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU- BIAŁEJ

 

1.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r      nr 97, poz. 674 z późn .zm.)

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

Rozporządzenie MENiS  z dnia31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia w dniu wolnym od pracy                      ( Dz. U. nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

Uchwała V/67/2007 r. Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2007r.                 w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania.     

·        2.Dodatek motywacyjny może otrzymać każdy nauczyciel, który spełnia kryteria:

·        uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela wyników edukacyjnych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów, sukcesami w konkursach, zawodach, , umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy  z ich rodzicami

·        wykonywanie dodatkowej pracy , Społecznego Inspektora Pracy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego

·        pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, umiejętność diagnozowania, praca z uczniem słabym

·        systematyczne i efektywne przygotowywanie się do wykonywania przydzielonych obowiązków(w tym frekwencja, udział w konferencjach, aktywne pełnienie dyżurów, punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć, sprowadzanie uczniów do szatni) podnoszenie umiejętności zawodowych wzbogacanie  własnego warsztatu pracy, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w komisjach przedmiotowych, opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich, aktywny uczestnictwo w WDN-ie, aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły, zleconych przez dyrektora, praca w komisji egzaminacyjnej

·        kultura osobista

 

3.Dodatek dla nauczyciela przyznaje dyrektor na czas określony od stycznia do sierpnia  i od września do grudnia danego roku budżetowego. W wyjątkowych sytuacjach może być przyznany na okres krótszy , po uprzednio przekazanej informacji do organu prowadzącego.

4.Wysokość dodatku motywacyjnego określa dyrektor w oparciu o kryteria w ramach przyznanych proporcjonalnie do liczby etatów przeliczeniowych srodków finansowych.

5. Lista nauczycieli otrzymujących dodatek motywacyjny podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

 

Regulamin obowiązuje od……………………………..

 

                                                                                  Dyrektor szkoły

 

 

             

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 13:40:44 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 13:40:40 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 557 razy Artykuł wyświetlony 557 razy