BIP

2012-04-19 13:38:25regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ.

 

Nagrody przyznawane są zgodnie z art.49.ust.1Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.97/2006r. poz.674 z późn. zm.), regulaminem wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała( załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej)

1. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymać mogą nauczyciele , którzy przepracowali w szkole co najmniej jeden rok szkolny.

2.  Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

a) stopnia zaangażowania w realizacje zadań statutowych szkoły

b)posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny     dorobku zawodowego

c) otrzymywania w danym roku szkolnym lub roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego

d) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej (uzyskiwanie przez uczniów osiągnięć potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, ukończone formy doskonalenia zawodowego)

e) zakresu współpracy ze środowiskiem lokalnym ( w tym z instytucjami wspomagającymi oświatę, organizowanie imprez środowiskowych)

f) integrowania społeczności szkolnej ( m. In. Imprezy szkolne, działalność społeczna- prowadzenie kół przedmiotowych i innych zajęć rozwijających zainteresowania

g) zakresu promocji osiągnięć szkoły w kraju i poza granicami

h) zakresu osiągnięć w pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami mającymi trudności szkolne ( wychowawcze i dydaktyczne)

i) organizowania akcji wypoczynkowej w okresie ferii letnich i zimowych

j) wdrażanie w proces nauczania innowacji i nowatorstwa pedagogicznego

k) wzorowa dyscyplina pracy, wysoka kultura osobista

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły.

4. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, lub w uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym terminie.

5. Wysokość nagrody dyrektora wynosi nie mniej niż 15% nagrody Prezydenta Miasta

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem………………………………………..

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 13:38:25 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 13:38:21 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 751 razy Artykuł wyświetlony 751 razy