BIP

2012-04-19 13:31:47Rada Pedagogiczna

 

 

Regulamin pracy

 Rady Pedagogicznej

 

 

Szkoły Podstawowej nr 1

W Bielsku-Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(z późn.zmianami)

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania rady określone w obowiązujących szkołę ustawach i rozporządzeniach.
 2. Regulamin określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń rady.
 3. Regulamin określa zadnia i kompetencje rady

 

 

Przygotowanie posiedzeń rady

 

§ 2

 

 1. Posiedzenia rady przygotowuje przewodniczący rady, zwany dalej przewodniczącym,          bądź upoważniony przez niego nauczyciel.
 2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje:

a) ustalenie porządku posiedzenia,

                  b) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia,

                  c) przygotowanie potrzebnych materiałów.

3.      Posiedzenie zwołuje przewodniczący bądź upoważniony przez niego nauczyciel pełniący   w Szkole Podstawowej nr 1funkcję kierowniczą.

4.      O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamia się nauczycieli najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia przez wpis do Księgi komunikatów i zarządzeń znajdującej się w pokoju nauczycielskim.

5.      Obecność na posiedzeniu rady jest obowiązkowa.

6.      Nauczyciel zgłasza nieobecność na posiedzeniu rady u przewodniczącego. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu  nieobecności nauczyciela na posiedzeniu rady.

7.      Nauczyciele lub  zespoły nauczycieli mogą wnieść propozycję zmiany porządku posiedzenia, przedstawiając ją na piśmie przewodniczącemu wraz z potrzebnymi materiałami.

 

§ 3

 

 1. Materiały potrzebne na posiedzenie rady przygotowują zespoły rady, lub indywidualni nauczyciele zgodnie z dekretacją przewodniczącego.

 

 

 

 

Zasady i procedury obradowania

 

§ 4

 

1        Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej kompetencjach stanowiących, kontrolnych i opiniujących.

2        Rada podejmuje w swojej działalności decyzje:

1)      uchwała

2)      zasięgnięcie opinii, po zaopiniowaniu

3)      za zgodą, na wniosek, uzyskanie pozytywnej opinii

4)      w porozumieniu

5)      wytypowanie przedstawiciela

 

§ 5

 

      Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.   

     

 

§ 6

 

 1. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, zaprosić na rozpatrzenie odpowiedniego punktu porządku posiedzenia rady:

a)                  przedstawicieli rady szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego,

b)                  przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny i/lub organu prowadzącego,

c)                  przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji,

d)                 inne osoby.

 1. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu, jako głos doradczy, w sprawach do rozpatrzenia których zostały zaproszone.
 2. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskały.

 

§ 7

 

 1. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący.
 2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia – jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.
 3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) przewodniczący przedstawia projekt porządku posiedzenia.
 4. Członek rady może zgłosić wniosek o zmiany w porządku obrad, przez zgłoszenie nowego lub usunięcie punktu z porządku.
 5. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 4, decyduje rada.
 6. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie sprzeciwi się temu rada , może z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.

 

 

 

 

§ 8

 

 1. Przedmiotem wystąpień na posiedzeniu mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
 2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku.
 3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie, przewodniczący obrad zwraca mu uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi przewodniczący obrad może odebrać mówcy glos. Mówca, któremu odebrano głos,                 ma prawo odwołać się do rady, która rozstrzyga  tę sprawę w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.

§ 9

 

 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłaszanych mówców,                  jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (advocem).
 2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach: stwierdzenia quorum, ograniczenia czasu wystąpień w dyskusji, zarządzenia przerwy, zamknięcia listy mówców, zmiany porządku obrad, głosowania bez dyskusji, reasumpcji głosowania, ponownego przeliczenia głosów, sprecyzowania wniosku poddanego pod głosowanie, przestrzegania zasad prowadzenia obrad.
 3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

 

 

Głosowania

 

§ 10

 

 1. Głosowania na posiedzeniu rady są jawne i odbywają się przez poniesienie ręki.
 2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący.
 3. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę  trzyosobowa komisja skrutacyjna. Komisja jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności głosowania.
 4. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie glosowania.
 5. Wyniki glosowania odnotowuje się w protokole.

 

§ 11

 

 1. Kolejność głosowania wniosków dotyczących projektu uchwały jest następująca:

a)      głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały;

b)      głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały  z wytycznymi                                 do projektodawcy;

c)      w pierwszej kolejności te poprawki, których przyjęcie                              bądź odrzucenie rozstrzyga o zasadności głosowania innych poprawek, a następnie pozostałe;

d)     poprawki w kolejności od najdalej idących

 1. Głosowanie nad całością projektu uchwały maże zostać odroczone na czas potrzebny               do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności między poszczególnymi sformułowaniami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. Głosowanie powinno się odbyć na tym samym posiedzeniu rady.
 2. O odroczeniu decyduje przewodniczący.
 3. Po głosowaniu członek rady może zgłosić swoje odrębne zdanie (votum separatum) wobec podjętej uchwały, wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu.

 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

                          § 12

 

1.      Zatwierdzanie planów pracy

2.      Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

3.      Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych            w szkole

4.      Ustalanie organizacji doskonalenia szkoły

 

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności

 

§13

 

1.      Organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2.      Projekt planu finansowego szkoły

3.      Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4.      Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziały nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zjęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 

Uchwały i protokół

 

§ 14

 

 1. Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.
 2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry arabskie kolejnego numeru uchwały od początku roku szkolnego łamane przez dwie ostatnie cyfry arabskie roku podjęcia uchwały. Następnie podać należy podstawę prawną  upoważniającą radę     do podjęcia uchwały.
 3. Uchwałę podpisuje przewodniczący.

 

§ 15

 

 1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia. Do prawidłowego sporządzenia protokołu nauczyciel może wykorzystać dźwiękowy zapis przebiegu obrad.   Po przyjęciu protokołu zapis dźwiękowy ulega likwidacji.
 2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania), porządek oraz przebieg obrad, w tym głównie tezy wystąpień, podjęte uchwały i wyniki głosowań
 3. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym            lub ręcznym.
 4. Załącznikami do protokołu są w szczególności: listy obecności nauczycieli i zaproszonych gości, uchwały rady wraz z załącznikami, pisemne wystąpienia  do protokołu, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego, pisemne sprawozdania.
 5. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący.
 6. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad w sekretariacie szkoły              nie później niż 10 dni po zakończeniu posiedzenia w celu ewentualnego zgłoszenia poprawek.
 7. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada przez głosowanie na następnym posiedzeniu. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek zgłoszonych przez uczestników posiedzenia.
 8. Protokół musi być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego.
 9. Protokoły przechowuje się w sekretariacie szkoły. Protokoły napisane pismem komputerowym można przechowywać w formie elektronicznej, odpowiednio je zabezpieczając. Oprócz wersji elektronicznej protokół przechowuje się w wersji wydrukowanej.
 10. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.

 

§ 16

 

1.      Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden znajduje się w sekretariacie, drugi w bibliotece.

2.      Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1                             z dnia ………………….  r.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………. 2010 r.

 

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 13:31:47 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 13:31:40 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 417 razy Artykuł wyświetlony 417 razy