BIP

2012-04-19 13:26:07dokumentacja przebiegu nauczania

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA            
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ

Podstawa prawna :

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. Nr 23 z 2002r., Nr 107 z 2003, poz. 1003 i zmieniające to rozporządzenie Dz.U. Nr 116 z 2009r., poz. 977 )

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w prawie zasad wydawania oraz wzoru świadectw,  dyplomów państwowych        i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności                                 (Dz.U. Nr 58 z 2005r. , poz.504 z późn. zm.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi,                 o którym mowa w art.14 ust.3 i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych             w obwodzie szkoły

2. Do księgi ewidencji wpisuje się :

1)    Według roku urodzenia imię (imiona) nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona               i nazwiska rodziców i ich adresy zamieszkania

2)    Informacje o:

a)     przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym       w szkole podstawowej, w tym przedszkolu za granicą lub przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa           w Polsce, albo ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,         w którym dziecko spełnia obowiązek, o którym mowa w art.14 ust.3 ustawy

b)    spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa             w art.14 ust.3 ustawy poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej , na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek, o którym mowa w art.14 ust.3 ustawy w tej formie

c)     objęciu dziecka w wieku powyżej 6 lat, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym, ze wskazaniem tego orzeczenia

d)    szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa           w Polsce albo ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,          w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny

e)     spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą

f)      odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły, na podstawie której nastąpiło odroczenie

 

3.Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie :

- dzienników lekcyjnych

            - dzienników nauczania indywidualnego

- dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- dzienników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- dzienników zajęć gimnastyki korekcyjnej

- dzienników kół zainteresowań

- dzienników zajęć świetlicowych

- arkuszy ocen

4. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w sposób systematyczny       i czytelny.

5. Obowiązkiem każdego nauczyciela korzystającego z dokumentacji       przebiegu nauczania jest zabezpieczenie jej przed zgubieniem i zniszczeniem. Po każdych zajęciach dokumentacja składana jest osobiście    przez nauczyciela w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się udostępniania dokumentacji uczniom lub innym nieupoważnionym osobom.

6. Dzienniki lekcyjne , dzienniki nauczania indywidualnego, dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej kół zainteresowań, zajęć świetlicowych i arkusze ocen przez cały czas mają być dostępne dla dyrektora  i każdego nauczyciela z niego korzystającego. Zabrania się zatem nauczycielom zabierać go z miejsca wyznaczonego na jego przechowywanie

7. Po zakończeniu roku szkolnego dzienniki i arkusze ocen składane są do wicedyrektora szkoły, w terminie wcześniej ustalonym. Dokumentacja nie podlegająca dalszemu prowadzeniu przechowywana jest w archiwum szkoły.

8. Sprostowania błędów i oczywistej omyłki w arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

9. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

10. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty     i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

II Postanowienia szczegółowe

Dziennik lekcyjny

1.Dziennik lekcyjny prowadzi się dla każdego oddziału i dokumentuje się w nim przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

2. Dziennik lekcyjny zakładany jest przez wychowawcę oddziału w ciągu pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego.

3. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz  numery ich telefonów a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

4.W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach, wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów        z poszczególnych zajęć, oceny zachowania zgodnie z WSO. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

5.Do 20 września wychowawca ma uzupełnić w dzienniku dane na temat :

- języka obcego

- liczebności uczniów danej klasy urodzonych w poszczególnych latach kalendarzowych

- liczebności uczniów dojeżdżających do szkoły

6. Wpisów związanych z prowadzeniem w danej klasie działań wychowawczych wychowawca dokonuje w dzienniku na bieżąco.

7. Frekwencja uczniów i całej klasy za dany miesiąc liczona jest przez wychowawcę do 10 –go następnego miesiąca.

8.W przypadku redukcji zajęć lekcyjnych, wychowawca klasy odnotowuje           w dzienniku jej przyczynę.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach zastępstwa dokonuje w dzienniku wszystkich wymaganych wpisów, o których była mowa w pkt. 4. Jeżeli prowadzi lekcję z innego przedmiotu ni ż przewiduje to plan lekcji zobowiązany jest w linii w której zapisuje się temat wpisać nazwę przedmiotu z którego treści realizuje.

10. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych oraz kontroli zajęć dziennika potwierdza odpowiednim wpisem i własnoręcznym podpisem osoba sprawująca w szkole nadzór pedagogiczny.

11. Wyniki klasyfikacji semestralnej oraz końcowo rocznej wraz z ocenami zachowania wpisywane są przez wychowawcę do zestawienia zbiorczego zamieszczonego w końcowej części dziennika lekcyjnego.

 

Dziennik nauczania indywidualnego

1.W przypadku uczniów zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania, zakłada się i prowadzi dla każdego ucznia dziennik dokumentujący przebieg zajęć oraz osiągnięcia ucznia w nauce.

2.Dziennik nauczania indywidualnego zakładany jest przez wychowawcę oddziału, do którego dany uczeń uczęszcza.

3.Do dziennika wychowawca wpisuje :  

- nazwisko i imię ucznia,  datę miejsce jego urodzenia oraz adres zamieszkania

- imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adres ich zamieszkania i nr telefonu

- tygodniowy plan zajęć edukacyjnych

- wykaz prowadzonych zajęć oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia

4.Dokumentowanie przebiegu zajęć oraz osiągnięć ucznia w nauce prowadzone jest w dzienniku zgodnie z wymogami przedstawionymi w pkt. I, ppkt. 4.

5. W przypadku niezrealizowania w ustalonym terminie zajęć każdy nauczyciel zobowiązany jest wpisać tego przyczynę.

 

Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjne oraz kół zainteresowań.

1.Działalność zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz kół zainteresowań dokumentuje się poprzez prowadzenie dzienników stałych zajęć pozalekcyjnych.

2.Za założenie i dokonywanie wpisów do dzienników zajęć stałych odpowiada każdy nauczyciel prowadzący zajęcia.

3.Do dziennika zajęć stałych wpisuje się :

 - w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty           

i miejsca ich urodzenia

- nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz numery telefonów

- założenia programowe na dany rok szkolny

- tygodniowy rozkład zajęć

- tematy przeprowadzonych zajęć ewentualnie przyczyny ich odwołania

- obecności uczniów na zajęciach

4.Pedagog  zatrudniony w szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone                       w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami,  z którymi pedagog współdziała w wykonywaniu swoich zadań

5. Szkoła gromadzi w osobnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentacje badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga

 

Arkusz ocen ucznia

1.Dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole prowadzi się arkusz ocen.

2.Arkusz ocen zakładany jest przez wychowawcę klasy do której uczęszcza uczeń.

3.Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w :

- księdze uczniów

- dzienniku lekcyjnym

- protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

- protokołach zebrań rady pedagogicznej

- informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, bądź o zwolnieniu ze sprawdzianu przez dyrektora OKE.

Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami na podstawie których ich dokonano.

4.W klasach I-III opisowe oceny końcowo roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę  klasy można załączyć do arkusz ocen co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.

5.Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkuszu ocen ucznia.

6.Oceny zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce która nie jest wypełniana wpisuje się pozioma kreskę, w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośna kreską, przy czym                  w pierwszej  i ostatniej rubryce wpisuje się poziomie kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych ucznia wpisuje się „zwolniony”(a).         W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się ,,nieklasyfikowany”(a)

7.Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”  dokumentuje się tylko dzienniku.

8.W arkuszu ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej należy w następnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej.

9.W arkuszu ocen zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

10.W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

11.W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność                        z oryginałem kopię arkusz ocen ucznia.

13.Wpisu do arkusza ocen można dokonywać pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym.

14.Arkusz ocen ucznia, który ukończył lub opuścił szkołę przechowuje się w archiwum szkoły.

15.Z arkuszy ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę zakłada się księgi arkuszy ocen. Arkusze ocen układane są w porządku alfabetycznym. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację

„Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych  w ….. roku”. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację „ Księga zawiera :

1)    ……………………. arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę

2)    ………………….. arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę”

Adnotacje na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.                                                                                                                                  

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 13:26:07 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 13:25:20 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 3883 razy Artykuł wyświetlony 3883 razy