BIP

2012-04-19 12:53:32instrukcja inwentaryzacyjna

 

 

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W BIELSKU-BIAŁEJ

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne inwentaryzacji

 

 1. Podstawa prawna ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 152/2009r poz. 1223 z późn. zmianami.
 2. Inwentaryzacja jest to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu wszystkich składników majątku będących w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 , źródeł ich pochodzenia oraz zobowiązań na dany moment. Obejmuje ona:

-        rzeczowe składniki aktywów trwałych i obrotowych,

-        pozostałe składniki aktywów i pasywów.

 1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej
  podstawie:

-        doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym,

-        rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za powierzone mienie,

-        dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątkowych,

-        przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej SP-1.

Ostatecznym celem jest weryfikacja danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym, zapewnienie realności informacji ekonomicznych prezentowanych w bilansie.

 1. Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się stosując jeden z trzech niżej
  wymienionych sposobów:

-        drogą spisu ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi

           ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic: środków

          pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), wartościowych,

           rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych oraz maszyn .

 1. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji uregulowane są przepisami prawnymi:

-        środki trwałe oraz składniki majątku - nie rzadziej niż raz na 4 lat;

-        druki ścisłego zarachowania - raz w roku.

Terminy i zakresy inwentaryzacji w SP-1 wprowadzane są  Zarządzeniem  dyrektora
ROZDZIAŁ II

Zasady inwentaryzacji składników majątkowych w SP-1

       1.   Składniki majątkowe SP_1 podlegają inwentaryzacji wg następujących metod:

-        metodą pełnej inwentaryzacji okresowej - polegającej na ustaleniu w drodze spisu
z natury stanu wszystkich składników majątkowych znajdujących się
w
szkole

-        metodą wyrywkową inwentaryzacji okresowej - polegającej na ustaleniu w ciągu
roku w dowolnym terminie, w drodze spisu z natury rzeczywistego stanu części
składników majątku, z ogółu powierzonych danej osobie materialnie odpowiedzialnej.

         2. Inwentaryzację przeprowadza powołana przez Dyrektora Komisja Inwentaryzacyjna.
           Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
           odpowiedzialność ponoszą przewodniczący i członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej.

         3. Inwentaryzację pełną i wyrywkową przeprowadzać należy w terminach ujętych
            w
zatwierdzonym przez Dyrektora rocznym planie inwentaryzacji.

        4. Obowiązkowo inwentaryzację składników majątkowych SP-1 przeprowadzać należy
           w przypadku:

 

-        zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie,

-        konieczności pełnego rozliczenia osoby materialnie odpowiedzialnej
z
powierzonych jej składników majątku,

-        zdarzeń losowych (np. pożar, powódź, kradzież itp.) powodujących konieczność
ustalenia szkody oraz rzeczywistego stanu składników majątkowych.

 

5.               Inwentaryzację trwałych składników majątkowych stanowiących wyposażenie
pomieszczeń administracyjno-biurowych przeprowadzać należy w układzie
poszczególnych pomieszczeń.

6.               Rzeczywistą ilość z natury ustala się na podstawie przeliczenia, zważenia lub
zmierzenia. Stan składników w opakowaniach może być określony przez przeliczenie
opakowań i uwzględnienie ich zawartości, pod warunkiem, że opakowania nie mają
znamion naruszenia.

     7. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfikacji polega na ustaleniu ich
          realności  przez  porównanie  z  dowodami,  sprawdzeniu  prawidłowości   naliczeń.
        odpisów, rozliczeń itp. oraz szczegółowa weryfikacja prawidłowości ewidencji
        i
wysokości sald na dzień inwentaryzacji, a także stwierdzenie na tej podstawie:

-        czy inwentaryzowane aktywa i pasywa objęte ewidencją księgową lub poza księgową są zgodne z przepisami,

-        czy wykazane salda nie zawierają sum nierealnych, względnie takich, które
powinny być odpisane w koszty lub w straty i zyski nadzwyczajne.

8.      Wyniki   weryfikacji   ujmuje   się   w  protokole,   który   obejmuje   między   innymi
następujące dane:

-        datę spisania protokołu,

-        nazwiska i imiona osób, które dokonały weryfikacji,

-        dokładne określenie stanu,

-        szczegółowe ustalenia do każdego salda w zakresie prawidłowości i realności

      ich występowania,

-        podpisy osób dokonujących weryfikacji

-        wykaz załączników.

9.      Inwentaryzacją należy objąć również składniki majątku ujęte wyłącznie w ewidencji
ilościowej. Inwentaryzację tę należy przeprowadzić stosując właściwą metodę tj. spis z natury, uzgodnienia lub weryfikację.

    10.    Odpowiedzialnym za wycenę oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych jest komisja do

            dokonania wyceny

    11.   Ocenę przydatności gospodarczej składników majątkowych objętych spisami
           dokonuje Komisja likwidacyjna.

    12. Do wyceny składników majątkowych mogą być powołani rzeczoznawcy
             w
przypadku, gdy ocena stanu rzeczywistego wymaga szczególnych kwalifikacji.

13.               Spis z natury dokonuje się na ponumerowanych arkuszach.

14.               .Różnice stwierdzone między stanem aktywów i pasywów wynikających z ksiąg
 rachunkowych, z ich stanem ustalonym w drodze inwentaryzacji należy zastosować zasadę rozliczenia tych różnic: zakwalifikowanie różnic inwentarzowych do właściwych grup składników majątku szkoły, przeprowadzenie czynności wyjaśniających odnośnie przyczyn ich powstania oraz winy osób materialnie odpowiedzialnych jak i postawienia wniosków co do ich odpisania         z ewidencji księgowej szkoły, rozliczenie ująć
w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji.

15.                

ROZDZIAŁ III

Komisja Inwentaryzacyjna oraz obowiązki osób materialnie odpowiedzialnych
w okresie inwentaryzacji

 

 1. Dla zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu inwentaryzacji, Dyrektor powołuje Komisję Inwetaryzacyjną (KI) i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego KI należy:

-        przestrzeganie terminowego wykonywania prac związanych z inwentaryzacją,

-        wnioskowanie zmian w składzie KI,

-        przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych,

-        zorganizowanie inwentaryzacji,

-        podpisywanie arkuszy spisu z natury przed wydaniem,

-        zabezpieczenie rozliczenia arkuszy spisu z natury

-        nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem spisów z natury,

-         po zakończeniu spisów z natury przekazanie arkuszy spisów z natury kierownikowi gospodarczemu w celu uzgodnień z ewidencją w księgach rachunkowych oraz wyprowadzenia różnic inwentaryzacyjnych,

-        nadzór nad terminowym złożeniem wyjaśnień dotyczących różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie,

-        ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i sformułowania wniosków
w zakresie ich rozliczenia,

-        czuwanie nad prawidłowym opracowaniem protokołu z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji,

-        dokonanie oceny przydatności gospodarczej składników majątkowych objętych
inwentaryzacją,

-sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzenia inwentaryzacji majątku

oraz wnioski w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.   Dyrektor SP 1  powołuje i zatwierdza zespoły spisowe, składające się przynajmniej            z dwóch osób.

4.   Do obowiązków zespołu spisowego należy.

-        przeprowadzenie spisu z natury w ustalonym terminie, na wyznaczonym polu
spisowym, rzetelnie i zgodnie ze stanem rzeczywistym,

-        prawidłowe zorganizowanie prac spisowych i nie dopuszczenie do zakłócenia
normalnej działalności,

-        właściwe zabezpieczenie składników majątku w okresie spisu z natury,

-        terminowe przekazanie arkuszy spisu z natury wraz z  brudnopisami,

-        ocena stanu gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem
oraz zagarnięciem,

-         opracowanie sprawozdania z przebiegu spisu z natury według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do Instrukcji i w terminie 3 dni po zakończeniu spisu z natury przekazanie przewodniczącemu KI.

5.     Do obowiązków osób, którym powierzono pieczę nad składnikami majątku, w okresie
inwentaryzacji należy:

-        przygotowanie składników majątku do spisu z natury,

-        uzgodnienie przed spisem z natury danych wynikających z ewidencji
ilościowej z odpowiednimi danymi ewidencji ilościowo-wartościowej w służbie
finansowo-księgowej,

-        bezwzględna obecność podczas spisu z natury i udzielanie wszelkich informacji
zabezpieczających prawidłowość i kompletność inwentaryzacji,

-        złożenie na piśmie oświadczenia o niezgłoszeniu zastrzeżeń do zespołu spisowego
i wyników spisu

-        w ustalonym terminie doręczenie przewodniczącemu KI wyjaśnienia na piśmie
przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych.

 

6.                      Jeżeli w spisie z natury nie może z ważnego powodu uczestniczyć osoba materialnie
odpowiedzialna (współodpowiedzialna) i nie upoważniła do tego na piśmie innej
osoby spis z natury może być przeprowadzonyprzez co najmniej 3-osobową komisję wyznaczoną przez Dyrektora.

7.                      W razie stwierdzenia, że spis z natury w całości lub w części został przeprowadzony
nieprawidłowo, Dyrektor zarządza ponowne przeprowadzenie spisu z natury.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady udokumentowania spisów z natury

1.   Ustalony stan rzeczywisty w wyniku liczenia, ważenia i pomiaru składników majątku
przez zespół spisowy udokumentowany jest w arkuszu spisu z natury powszechnego
użytku, który rozliczany jest kierownika gospodarczego

2.   Wpisu do arkuszy spisu z natury dokonuje się bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej
ilości składników majątku w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości zapisów.

3.                       Arkusze spisu z natury wypełnia się kompletnie w języku polskim, pismem czytelnym
i trwałym wskazując m.in.:

-        imiona i nazwiska osób przeprowadzających spis z natury i osób materialnie

odpowiedzialnych,

-        datę spisu oraz datę, na którą przeprowadza się spis z natury,

-        liczbę porządkową (pozycję) zachowując ciągłość przy dokonywaniu określonego
przedmiotu inwentaryzacji,

-        dokładne określenie symbolu indeksu, numeru inwentarzowego oraz jednostki miary,

-        ilość stwierdzoną w wyniku pomiaru,

-        własnoręczne podpisy zespołu spisowego i osób materialnie odpowiedzialnych,

            -     numer arkusza spisu z natury nadany przed wydaniem zespołowi spisowemu

-         podpis przez przewodniczącego KI,

-         pieczęć firmowa

 

4.           Błędy w arkuszach spisu z natury można poprawić tylko poprzez skreślenie błędnego
zapisu kreską poziomą, tak  aby pozostały one czytelne i wpisanie danych prawidłowych z jednoczesnym podpisem przewodniczącego zespołu

5.           Składniki majątku objęte spisem z natury nie mogą być wydawane lub przyjmowane
do czasu zakończenia spisu. W uzasadnionych przypadkach ruch składników majątku
może nastąpić za zgodą przewodniczącego KI, a ilości wg dowodów uwzględnia się
w spisach z natury.

6.                       Pod ostatnią pozycją na arkuszu spisu z natury należy zamieścić klauzulę o treści:
„Spis z natury obejmuje poz. od 1 do poz....".

7.                       Arkusze spisu z natury sporządza się w 2 egzemplarzach; oryginał otrzymuje kierownik gospodarczy wraz z kompletem dokumentacji inwentaryzacyjnej za pośrednictwem

przewodniczącego KI, a kopia pozostaje u przewodniczącego KI z potwierdzeniem na oryginale o treści „kopię otrzymałem - data i podpis".

 

ROZDZIAŁ V

Ustalanie, weryfikacja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

1.  Różnice inwentaryzacyjne są to rozbieżności pomiędzy stanem księgowym objętych
inwentaryzacją składników majątku, a ich stanem rzeczywistym ustalonym w drodze
spisu z natury.

2.      Z ustalonych w ten sposób różnic inwentaryzacyjnych w rachunkowości wyodrębnia
się różnice:

-                ilościowo-wartościowe, wartościowe lub ilościowe,

-        w granicach norm ubytków naturalnych,

-                pozorne,

-        zawinione,

-        niezawinione.

3 Ustalone różnice inwentaryzacyjne mogą być dwojakiego rodzaju:

-                stanowią niedobór objętych inwentaryzacją składników majątku - jeżeli ich
stan rzeczywisty ustalony na podstawie spisu z natury jest niższy od stanu
wynikającego z ksiąg rachunkowych,

-                stanowią nadwyżkę objętych inwentaryzacją składników majątku - jeżeli ich
stan rzeczywisty ustalony na podstawie spisu z natury jest wyższy od stanu
wynikającego z ksiąg rachunkowych.

4.    Weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych dokonuje KI na podstawie:

-            arkuszy spisu z natury,

-            zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,

-            wyjaśnienia osób materialnie odpowiedzialnych,

-            źródłowych dowodów księgowych,

-            informacji zespołu spisowego,

-            wyjaśnień pracowników zainteresowanych.

5.                    Wyniki weryfikacji ujmowane są w protokole KI sporządzonym według wzoru, w którym są również sformułowane wnioski do rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
Wnioski zatwierdza Dyrektor Szkoły.

6.                    Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w
księgach rachunkowych i pozostałej ewidencji.

Protokół ten Przewodniczący KI doręcza kierownikowi gospodarczemu w 2 egzemplarzach, z których jeden stanowi dowód księgowy, a drugi stanowi załącznik do kompletu dokumentacji inwentaryzacyjnej.

7.     Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych polega na tym. iż:

-            niedobory zawinione wycenia się po aktualnych cenach rynkowych z tym, że

wartość składników majątku zużywających się stopniowo zmniejsza się o kwotę

wynikającą ze stopnia ich rzeczywistego zużycia, a tak ustaloną wartością obciąża

osoby materialnie odpowiedzialne,

-            niedobory i nadwyżki mogą być kompensowane, jeżeli odpowiadają równocześnie

następującym warunkom:

- nadwyżki i niedobory zostały ustalone na podstawie tego samego spisu z natury
i powstały w tym samym okresie objętym rozliczeniem.

          - dotyczą tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej albo osób współodpowiedzialnych  

             za powierzone im składniki majątku objęte inwentaryzacją,

- nadwyżki i niedobory powstały w podobnych asortymentach inwentaryzowanych

-  Dokonując kompensaty stosuje się zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.

 
                ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

1.  Inwentaryzowane środki trwałe i trwałe składniki majątkowe obowiązkowo oznaczone
mają być wywieszkami inwentarzowymi..

2.             Instrukcja niniejsza wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty podania jej treści do wiadomości zainteresowanych pracowników.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 12:53:32 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 12:53:28 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 6505 razy Artykuł wyświetlony 6505 razy