BIP

2012-04-19 12:42:45instrukcja kasowa

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  12/2011

z dnia  24 listopada 2011

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej

 

 

Na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz.  1223 z późń.zm.)
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późń..zmianami).
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne( Dz.U. Nr 166,poz.1128 z późń.zm.),
 4. Zarządzenie Przesa Narodowego Banku Polskiego  z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (MP Nr 32, poz.255 z późń.zm)

 

 

 

 

zarządzam co następuje

 

 

§1

 

Wprowadzam do stosowania Instrukcję kasową dla  Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej

 

 

                                                                  §2

 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam pracownikowi obsługi.

 

                                                                  §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  24 listopada 2011 roku.

 

 

 

Dyrektor

 

Instrukcja kasowa

 

Opracowano na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz.  1223 z późń.zm.)
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Tekst jednolity Dz.U. z 2002r.    Nr 72, poz. 665 z późń..zmianami).
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne( Dz.U. Nr 166,poz.1128 z późń.zm.),
 4. Zarządzenie Przesa Narodowego Banku Polskiego  z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (MP Nr 32, poz.255               z późń.zm)

 

§ 1.

Ogólne zasady rozliczeń pieniężnych.

 1. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się w formie gotówkowej.
 2. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy.

 

                                   

§ 2.

Zasady gospodarki kasowej.

 1. W obrocie kasowym występują krajowe znaki pieniężne.
 2. Osoba upoważniona w szkole przyjmuje wpłaty. Jeżeli zebrana gotówka w kasie przekracza  7000,00 zł należy w tym samym dniu odprowadzić ją na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Banku PEKAO BP S.A. W przypadku gdy zebrana gotówka w kasie nie przekracza 7000,00 zł. należy ją odprowadzić bezwarunkowo co najmniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
 3. Dyrektor szkoły może:

- wyrywkowo sprawdzać stan kasy i jego zgodność z raportem kasowym,

- sprawdzać, czy między kolejnymi raportami kasowymi jest zachowana ciągłość

  salda.

 

§ 3.

Ochrona wartości pieniężnych.

 1. Kasa Szkoły Podstawowej nr 1  znajduje się gabinecie dyrektora, w której znajduje się szafa pancerna z kaseta metalowa, służąca do przechowywania  wartości pieniężnych.,
 2. Pomieszczenie  kasy  posiada kratę w oknie, znajduje się za sekretariatem a dojście objęte jest monitoringiem.  W  przypadku  zagrożenia włączy się alarm.

 

§ 4.

Dokumentacja obrotu kasowego.

 1. Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane.

      Dokumentami obrotu kasowego są:

- kwitariusze przychodowo-ewidencyjne opłat

- bankowy dowód wpłaty.

 1. W przypadku wpłaty do banku pobranych wartości pieniężnych stosuje się bankowy

          dowód wpłaty. Dokument wypełniany jest przez kasjera w dwóch egzemplarzach.

          Wszystkie egzemplarze bankowego dowodu wpłaty osoba wpłacająca składa wraz

           z gotówką do banku. Po przyjęciu gotówki bank zatrzymuje oryginał dla siebie a kopię

           przekazuje    osobie   wpłacającej.  Dodatkowo   bankowy   dowód  wpłaty   służy  do

           udokumentowania    podjętej    gotówki   z   kasy   celem   jej   wpłacenia   do   banku

           obsługującego jednostkę. Z uwagi na powyższe bankowy dowód wpłaty jest  

            traktowany jako dowód „KW – kasa wypłaci”.

 1. Udokumentowaniem przychodu gotówki w kasie są dowody „Kwitariusze przychodowo-ewidencyjne opłat ”, które    drukami  ścisłego zarachowania. Dowody kwitariuszy są ponumerowane w sposób trwały, z zachowaniem ciągłości numeracji w ciągu roku obrotowego. Na dowodzie kwitariusza osoba upoważniona wpisuje datę wpływu gotówki, kwotę wpłaty- wpisaną również słownie oraz swoim podpisem potwierdza przyjęcie gotówki do kasy. Dowody kwitariuszy wydawane są osobie upoważnionej    wyłącznie   za   pokwitowaniem w książce druków    ścisłego zarachowania, która powinna umożliwić kontrolę przychodu, rozchodu oraz stan bloczków formularzy. Anulowane formularze przychodowych dowodów kasowych nie mogą być niszczone, lecz podlegają przechowaniu w bloczku formularzy. Wyżej wymienione dowody podlegają ewidencji w raporcie kasowym.

 

§ 5.

Raport kasowy.

          1. Przychody i rozchody gotówki upoważniona osoba wpisuje na bieżąco w raporcie   

    kasowym.

           2. Raport kasowy może być sporządzany za okresy dzienne lub kilkudniowe, jeżeli

               ilość operacji kasowych jest niewielka. Raport musi być sporządzony najpóźniej na

               ostatni dzień każdego miesiąca.

      3. Raport   kasowy  zawiera  pieczęć  nagłówkową,  oznaczenie  okresu  za  jaki  jest

          sporządzony, numer raportu. Poszczególne dowody kasowe w raporcie kasowym

          podlegają chronologicznej i systematycznej ewidencji w kolejności ich realizacji,

          przy czym w kolumnie „Dowód Symbol Nr” wpisuje się kolejny numer dokumentu

          ujęty w kolejności chronologicznej od początku roku. Każdą stronę raportu podlicza

          się oddzielnie, a łączną sumę obrotów objętych raportem kasowym wpisuje się w

          wierszu „Obroty dnia” na ostatniej stronie raportu kasowego.

       4. Po ustaleniu obrotów przychodowych i rozchodowych, kasjer oblicza pozostałość

          gotówki na dzień następny. Do stanu wpisanego w wierszu „stan kasy poprzedni”-  

          przeniesionego z raportu kasowego za dzień(okres) poprzedni-dodaje się obroty

          przychodowe.  Następnie  odejmuje  się  obroty  rozchodowe,  a  kwotę  ustalonej

          pozostałości wpisuje się w wierszu ”Stan kasy obecny”.

 

 

 

§ 6.

Postępowanie z banknotami i monetami zużytymi lub uszkodzonymi.

1.Jeżeli w kasie Szkoły Podstawowej nr 1  znajdują się zużyte lub uszkodzone znaki

      pieniężne, należy je   złożyć w banku celem wymiany.

  2.Bank wymienia zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, jeżeli ich autentyczność

nie budzi zastrzeżeń, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie ich wartości nominalnej.

        3.Niewymienione przez bank banknoty i monety podlegają zwrotowi osobie, która

przedstawiła znaki pieniężne do wymiany.

 

 

§ 7.

 Zatrzymywanie fałszywych znaków pieniężnych.

 1. Organizacja pracy kasy Szkoły Podstawowej, polegająca na przyjmowaniu wpłat od osób zwiększa ryzyko pojawienia się fałszywego banknotu lub monety. W przypadku przedstawienia w szkole sfałszowanego znaku pieniężnego kasjer zobowiązany jest taki znak zatrzymać i sporządzić protokół o zatrzymaniu w 3 egzemplarzach.
 2. Zatrzymany znak pieniężny szkoła przesyła niezwłocznie wraz z oryginałem protokołu jednostce Policji. Drugi egzemplarz protokołu otrzymuje jako pokwitowanie  osoba, która przedstawiła zatrzymany znak pieniężny, a trzeci egzemplarz pozostaje w aktach szkoły. W razie niemożności ustalenia przez kogo fałszywy pieniądz został wpłacony protokół o zatrzymaniu sporządza się w 2 egzemplarzach.
 3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zatrzymany znak pieniężny został sfałszowany przez osobę przedstawiającą znak lub jeżeli nasuwa się przypuszczenie, że osoba ta rozmyślnie puszcza w obieg sfałszowane znaki pieniężne należy niezwłocznie wezwać organy Policji.

 

 

Niniejszą instrukcję zatwierdza się do użytku wewnętrznego

w Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej.

 

  

                                                                                            Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 12:42:45 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 12:42:34 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 4716 razy Artykuł wyświetlony 4716 razy