BIP

2012-04-19 12:35:08Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

SAMORZĄDOWYCH

 

Szkoła Podstawowa nr 1 ,im. Bohaterów Westerplatte

W Bielsku-Białej

 

 

Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223/08), rozporządzenie  z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr. 73,/08),rozporządzenie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50/09)

 

§ 1

 

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji
 2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnia pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Za wzorowe wypełnianie obowiązków, pracownikowi mogą być przyznane przez pracodawcę nagrody.

 

§ 2

 

1.          Podstawowym składnikiem wynagrodzenia pracowników samorządowych jest wynagrodzenie zasadnicze.

2.          Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.          Po 5 latach pracy przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego . Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia.

 

§ 3

 

1.   Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pracy przysługuje

      wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej

      do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 

§ 4

 

1.             Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzedzającym ten dzień dniu roboczym.

2.             Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika. Jednakże na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie przekazuje się na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

§ 5

 

1.W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne

   osiągnięcia pracy zawodowej w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenie

   osobowe.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. l może być podwyższony przez dyrektora szkoły

    w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.

3 .Za wieloletnią pracę pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a)              po 20 latach pracy - 75%  wynagrodzenia miesięcznego

b)             po 25 latach pracy - 100%  wynagrodzenia miesięcznego

c)              po 30 latach pracy – 150%  wynagrodzenia miesięcznego

d)            po 35 latach pracy – 200%  wynagrodzenia miesięcznego

e)              po 40 latach pracy – 300%  wynagrodzenia miesięcznego

f)               po 45 latach pracy – 400%  wynagrodzenia  miesięcznego

 

§ 6

 

1.  Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy bądź na wniosek bezpośredniego

     przełożonego pracownika lub reprezentującej pracownika zakładowej organizacji

     związkowej.

2. Nagroda przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni obecności w pracy oraz

nieobecności z  powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik  otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego

 

§ 7

 

1.  Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie

     za:

 • podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły (placówki),
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy,
 • wydajność i operatywność w pracy,
 • w zakresie odpowiedzialności materialnej za dbałość o powierzone  mienie oraz oszczędne i  racjonalne gospodarowanie środkami,
 • stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
 • dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych    zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków    pracownika.

 

§ 8

 

1. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

 • został ukarany karą upomnienia lub nagany,
 • opuścił jakikolwiek dzień pracy bez  usprawiedliwienia.

 

§ 9

 

 1. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik jest zawiadamiany na piśmie.
 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.

 

§ 10

 

 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły może być przyznany dodatek funkcyjny.
 2. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w kwocie nie przekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego
 3. Dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły na czas nieokreślony
 4. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
  1. Począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w trakcie miesiąca;
  2. Za dany miesiąc, jeżeli nabycia prawa do dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek                      z ubezpieczenia społecznego..

 

§ 11

 

1.      Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu   okresowego

          zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2.      Dodatek specjalny przyznaje dyrektor, na czas określony, a w indywidualnych

          przypadkach także na czas nieokreślony.

3.      Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,

          w kwocie nie przekraczającej 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

4.      Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy             z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek ubezpieczenia społecznego

 

§ 12

 

 1. W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.
 2. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi równowartość:
  1. 1-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu nieprzekraczającym 2 lat,
  2. 2-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu wynoszącym co najmniej 2 lata,
  3. 3-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu wynoszącym co najmniej 8 lat.

 

§ 13

 

1.      Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr1 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 14

 

 1. Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie regulaminu i o jego zmianach.
 2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. l dokonuje się na spotkaniu dyrektora szkoły z pracownikami

 

§ 15

 

1.          Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od spotkania dyrektora szkoły z pracownikami

2.          Regulamin został ustalony w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

 

 

 

……………………………………

                                                                                                 /podpis i pieczęć pracodawcy/

 

   Załącznik nr 1

 

 
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

 

 

 

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota w złotych

I

1.430

II

1.456

III

1.482

IV

1.508

V

1.652

VI

1.680

VII

1.708

VIII

1.736

IX

1.890

X

1.920

XI

1.950

XII

2.227

XIII

2.310

XIV

2.392

XV

2.475

XVI

2.557

XVII

2.640

XVIII

2.722

XIX

2.805

 


Załącznik nr 2

 

Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych

 

 

 

Stanowiska pracownicze

 

1.

Kierownik gospodarczy

Wyższe przy stażu pracy – 2 lata

Średnie przy stażu pracy – 6 lat

2.

Sekretarz szkoły

Średnie

3.

Woźny, dozorca

Podstawowe

4.

Sprzątaczka

Podstawowe

5.

Szatniarz

Podstawowe

6.

Rzemieślnik

Zasadnicze

         

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 12:35:08 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 12:32:15 Zmiana publikacji sp1
3 2012-04-19 12:31:53 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 1213 razy Artykuł wyświetlony 1213 razy