BIP

2012-04-19 12:27:43Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych

R  E  G  U  L  A  M  I  N

przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu

świadczeń socjalnych dla pracowników

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku-Białej

 

 

 Podstawa prawna :

 

1.      Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996r. nr 70 poz.335 wraz z późniejszymi zmianami)

2.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006r. z późniejszymi zmianami.

3.      art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

4.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134 poz. 876).

5.      Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55 poz. 234 w raz z późniejszymi zmianami)

6.      Rozporządzenia Ministra Płacy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1994r.Nr 43 poz. 168 wraz z późniejszymi zmianami).

7.      Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

art. 1.  Regulamin określa zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych, zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania

z funduszu.

 

Rozdział 2

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

art.2. 1.Fundusz tworzy się  z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby  zatrudnionych

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ustępie 1, wynosi na jednego zatrudnionego :

2a. dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, okreslanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt. 1a) i art. 6 ust. 1 pkt. 2ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

2b.  dla pracowników administracji i obsługi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia    

 miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku

poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę    

wyższą

2c. dla emerytów i rencistów administracji i obsługi 6,25% przciętnego

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

art.3. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny

art.4.1.  Środki funduszu zwiększa się o:

1.  pozostałości środków z roku poprzedniego

2.  spłaty pożyczek udzielanych pracownikom

3.      wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe

 

Rozdział 3

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

 

art.5.1. Pracownicy i członkowie ich rodzin.

2. Emeryci, renciści, byli pracownicy otrzymujący tylko świadczenie przedemerytalne w  grupie pracowników administracyjno-obsługowych, emeryci-nauczyciele, którzy przeszli na świadczenie na ogólnych zasadach oraz członkowie ich rodzin.

art.6.1. Członkami rodzin, októrych mowa w art.5.ust 1-5 są:

1). współmałżonkowie

2). pozostający na wyłącznym utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne lub przysposobione do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

 

Rozdział 4

Charakter funduszu i jego przeznaczenie

 

art.7.1. Fundusz przeznacza się na :

1.)  dofinansowanie do różnych form wypoczynku w kraju i za granicą

2.) działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną w kraju i za granicą

3.)  dofinansowanie wycieczek krajowych i zagranicznych

4.) finansowanie imprez integracyjnych

5.) pomoc materialną : rzeczową lub finansową

6.) pomoc finansową zwrotną na cele mieszkaniowe

art.8.1. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa

w rozdziale 2 wypłacany jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku opodatkowane świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższania tego świadczenia.

2. Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywających na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

 

Rozdział 5

Warunki przyznawania świadczeń socjalnych

 

art. 9.1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia sie od sytacji życiowej, materialnej, rodzinnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

2. Podstawą do przyznania świadczenia z ZFŚS jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o dochodach na członka rodziny.

 

Rozdział 6

Podział funduszu świadczeń socjalnych

 

 

art. 10. Podział funduszu na określone cele i rodzaje działalności są ujete w rocznym planie rzeczowo-finansowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który stanowi załącznik regulaminu.

 

Rozdział 7

Zasady przyznawania pomocy materialnej:  rzeczowej i finansowej

 

art.11.1. Osobie uprawnionej do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych może być przyznana ne jej wniosek pomoc materialna: finansowa lub rzeczowa.

2. Pomoc materialna - finansowa bezzwrotna, może być przyznana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej a jej kwota nie powinna przekraczać wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

3. W szczególnych przypadkach pomoc może być zwiększona i przyznawana częściej.

4. W przypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, może być przyznana zapomoga losowa

5.Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek uprawnionego, zawierający opis sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej z podaniem dochodu netto na osobę

w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

6. W przypadku wniosku o zapomogę losową uprawniony jest zobowiązany do załączenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe.

7. W ramach posiadanych środków komisja przyznaje osobom uprawnionym, rzeczowe świadczenia, które mogą być realizowane w formie bonów towarowych, paczek dla dzieci, biletów na imprezy kulturalno-oświatowe lub sportowo-rekreacyjne.

8. Rzeczowe świadczenia przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej, który powinien zawierać opis sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wraz z podaniem  dochodu  netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożeniu wniosku

9. Wysokość rzeczowych świadczeń okolicznościowych określa roczna tabela dopłat stanowiąca załącznik do regulaminu

 

Rozdział 8

Zasady korzystania z dofinansowania do wypoczynku :

 

art.12.1. Uprawniony może 1 raz w ciągu roku otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

2. Nauczycielowi wypłacany jest do końca sierpnia każdego roku opodatkowane świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

3. Pracownicy administracji i obsługi składają wniosek o  dofinansowanie do wypoczynku w sekretariacie szkoły w terminach :

     - akcja letnia       -  do  15 września

     - akcja zimowa   -  do   01 marca

4.Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci, składając wniosek w sekretariacie szkoły w terminach:

     - akcja letnia       -  do  15 września

     - akcja zimowa   -  do   01 marca

5. Wniosek powinien zawierać :

1)     określenie rodzaju wypoczynku z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej z podaniem dochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

2) w przypadku wypoczynku w formie zorganizowanej dla dzieci do lat 18  przedstawienie rachunku (dowodu wpłaty).

5. Wysokość dofinansowania określa tabela dopłat w danym roku.

 

Rozdział 9

Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej.

 

art.13. 1. Zwrotne pożyczki mieszkaniowe można otrzymać na polepszenie swych warunków mieszkaniowych na :

1). remont mieszkania                                           - kwota 4.000,- zł

 /okres spłaty pożyczki do 3 lat /

2). remont domu                                                     - kwota 4.000,- zł

 /okres spłaty do 3 lat/

3). budowa domu, lokalu w domu wielorodzinnym,

   zakup mieszkania                                                           - kwota 6.000,- zł

    /okres spłaty do 5 lat/ (wymagane pozwolenie na budowę, zaświadczenie o budowie, zakupie mieszkania)

4). uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, wykupienie na własność,

 zaświadczenie o wykupie,potwierdzenie członkowstwa

   w spółdzielni - kwota 6.000,- zł

    /okres spłaty do 4 lat/

art.14.1.Pożyczki dotyczące pkt. 1), 2) mogą być udzielane wielokrotnie pod warunkiem nie posiadania zadłużenia względem funduszu

2. Pożyczki dotyczące pkt. 3), 4)  tylko jeden raz

art.15. Kolejność przyznawania pożyczek ustala się według kolejności wpływu wniosków. W wyjątkowych przypadkach (zdarzenia losowe, szczególnie trudna sytuacja materialna) na wniosek uprawnionego pożyczka może być udzielona poza kolejnością.

art. 16. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym

art. 17. Termin spłaty pożyczek i wysokość miesięcznych rat określa umowa.

art. 18.Udzielane pożyczki wymagają poręczenia dwóch osób - pracowników placówki zatrudnionych na czas nieokreślony.

art. 19.O przyznanie świadczeń z funduszu mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby nie posiadające zadłużenia względem funduszu.

art. 20. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, nie spłacona pożyczka i jej oprocentowanie podlega natychmiastowej spłacie w całości.

art. 21. Dopuszcza się możliwość umorzenia zwrotnej pożyczki mieszkaniowej pracownikowi będącemu wyjątkowo w trudnej sytuacji życiowej, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.  Od wysokości umorzonej kwoty pracownik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy wg obowiązującej skali do właściwego urzędu skarbowego i przedstawić dowód wpłaty komisji socjalnej.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

art.22. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia, co oznacza, że niekorzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia pracowników do wnoszenia roszczeń.

art. 23. Środkami funduszu administruje pracodawca, którego organem pomocniczym i opiniująco-doradczym jest komisja w składzie :

                                               Przedstawiciel ZNP

                                               Przedstawiciel NSZZ*Solidarność*

                                               Przedstawiciel pracowników administr.-obsługi

                                               Przedstawiciel rady pedagogicznej

art.24.Kadencja komisji socjalnej trwa 4 lata.

art.25. Do zadań komisji socjalnej należy :

1)     sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu

2)     sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń

3)     przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie

art.26. Ostateczne decyzje dotyczące wniosków podejmuje dyrektor szkoły przy aprobacie wypłaty tych świadczeń organizacji związkowych .

 Dyrektor szkoł może  odmówić przyznania świadczenia z ZFŚS, gdy jest ono :

1)     niezgodne z regulaminem

2)     nie spełnia wymogów formalnych

3)     brak jest środków finansowych na jego realizację.

art. 27. Zasady i warunki korzystania z funduszu określa niniejszy regulamin oraz  aneksy, nowelizacje, roczne tabele dopłat, roczne plany rzeczowo-finansowe.

art.28. Posiedzenia Komisji są protokołowane i znajdują się do wglądu                                w dokumentacji szkoły.

 

                                              

 

           

           

Regulamin wchodzi w życie 29 XI 2010 i podlega ogłoszeniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 V 2008 oraz zapoznanie z nim pracowników nie będących nauczycielami na zebraniu w dniu ................................ .

Do wglądu znajduje się w dokumentacji szkoły i w bibliotece.

Traci moc regulamin z dnia …………….

 

   

 

 

 

 

Akceptacja przedstawicieli org.związk.              Dyrektor szkoły Grażyna Mika-Bednarczyk
w dniu 29 XI 2010
NSZZ Solidarność, Zarząd Oddziału ZNP

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 12:27:43 Zmiana publikacji sp1
2 2012-03-21 13:26:30 Zmiana publikacji sp1
3 2012-03-21 12:57:54 Zmiana publikacji sp1


stronę wyświetlono 809 razy Artykuł wyświetlony 809 razy