BIP

2012-04-19 13:52:05instrukcja przeciwdziałania nielegalnego finansowania terroryzmu

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

ZARZĄDZENIE NR 3/2008/2009

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ

 

z dnia 7 grudnia 2008 roku

 

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

 

             Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.)

 

zarządzam:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” – stanowiącą

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art.15a cytowanej ustawy oraz dokumentowania wykonywanych czynności określam wzory:

 

1. powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach

    wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych

    lub nieujawnionych źródeł – stanowiącego załącznik  Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

2. rejestru powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący  

    załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3

Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik Nr 4

 

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikowi gospodarczemu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2008 roku.

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………

                                                                                                                                (pieczęć i podpis dyrektora)

 

                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2008/2009

                                                           Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Bielsku-Białej

                                                                     z dnia 7 grudnia 2008 r.

 

 

 

I N S T R U K C J A

 

postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

oraz finansowaniu terroryzmu

w Szkole Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej

 

 

§ 1

 

Podstawą opracowania niniejszej Instrukcji postępowania jest przepis art. 15a ustawy

z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz

o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.)

 

 

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

 

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),

 

2. wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących                       z nielegalnych  źródełrozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:

 

  - zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności

    o charakterze  przestępczym lub z udziału w takiej działalności w celu ukrycia lub zatajenia

    bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielania pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

 

-  ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu

    przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi

    z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

 

-   nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych, pochodzących

    z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

 

- 1 -

-   współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w wyżej

    wymienionych przypadkach - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano

    wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości

    pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium państwa.

 

3. wartości majątkowych – rozumie się przez środki płatnicze, instrumenty finansowe

    w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,

 

4. transakcji – rozumie się przez to między innymi wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej

    lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, a także przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych,

 

5. GIIF – rozumie się przez to:  Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

 

§ 3

 

Pracownicy  szkoły właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej instrukcji.

 

§ 4

 

1. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1

    zobowiązani są do zwracania uwagi na realizowane transakcje wzbudzające podejrzenie

    w zakresie legalności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych.

 

2. W szczególności pracownicy zobowiązani są zwracać uwagę na budzące wątpliwość

    umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych  

    w Szkole Podstawowej nr 1, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących 

    standardów.

 

§ 5

 

W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizowanych transakcji poprzez analizowanie i ocenę transakcji wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych

z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

§ 6

 

1. W przypadku stwierdzenia faktu, o którym mowa w § 5 pracownik zobowiązany jest do

    dokonywania kserokopii dokumentów odzwierciedlających transakcję oraz do zebrania

    informacji dotyczących uczestnika (lub uczestników) transakcji.

- 2 -

2. Dokumenty i informacje wymienione w § 6  pkt 1 należy przekazać kierownikowi

     gospodarczemu, który po powtórnej analizie transakcji zawierającej symptomy

     nielegalnego obrotu przedkłada Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 projekt powiadomienia  GIIF z załącznikami stanowiącymi uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji.

 

3. Wzór powiadomienia GIIF oraz wzór rejestru powiadomień  stanowią odpowiednie

  załączniki Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2008/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 1   z dnia 7 grudnia 2008 roku wprowadzającego niniejszą Instrukcję.

 

 

§ 7

Dokumentacja związana z podejmowanymi czynnościami, o których mowa w § 6

przechowywana jest w Szkole Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej.

 

§ 8

 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2008 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………..

                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

Załącznik Nr 4

do Instrukcji w sprawie

przeciwdziałania wprowadzaniu

do obrotu finansowego

wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych

lub nieujawnionych źródeł

oraz finansowaniu terroryzmu

 

 

 

                              

Oświadczenie

 

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

 

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

 

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”

 

 

L. p.

Imię i  nazwisko

Stanowisko

Podpis

 

1.

 

Małgorzata Korzus

 

wicedyrektor

 

 

2.

 

Jadwiga Bąk

 

kierownik gospodarczy

 

 

 

3.

 

 

Maria Kozioł

 

 

sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Instrukcji w sprawie

przeciwdziałania wprowadzaniu

do obrotu finansowego

wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych

lub nieujawnionych źródeł

oraz finansowaniu terroryzmu

 

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

 

 

Powiadomienie o podejrzeniach

wprowadzenia do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących

z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł

 

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................   .

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

 

.................................

Kierownik jednostki

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3

do Instrukcji w sprawie

przeciwdziałania wprowadzaniu

do obrotu finansowego

wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych

lub nieujawnionych źródeł

oraz finansowaniu terroryzmu

 

 

 

 

Rejestr powiadomień GIIF

 

Lp

Nazwa dokumentu

Nazwisko sporządzającego

i data

Opis treści dokumentu

Data przekazania koordynatorowi

i podpis koordynatora

Data przekazania

Decyzje

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-19 13:58:50 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 13:56:49 Zmiana publikacji sp1
3 2012-04-19 13:52:05 Dodanie publikacji 0


stronę wyświetlono 335 razy Artykuł wyświetlony 335 razy