BIP

Strona główna

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Adres
Telefon
Fax
Adres email instytucji
Adres www
Józefa Rymera 2, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 81 222 95
+48 33 81 222 95
sp1bielsko@op.pl
www.sp1bielsko.pl
vvv

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul.Józefa Rymera 2.
2.   Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
          a.    pod adresem poczty elektronicznej: iod.sp1@mzo.bielsko.pl,
          b.    pisemnie na adres siedziby Administratora,
          c.    telefonicznie: 33 8122295.
3.    Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej, określonego przepisami prawa.
4.    Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
         a.    dostępu do swoich danych osobowych,
         b.    sprostowania swoich danych osobowych,
         c.    usunięcia swoich danych osobowych,
         d.    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
         e.    przenoszenia swoich danych osobowych,
         f.    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
         g.    do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
         h.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-20 11:04:36 Zmiana publikacji Małgorzata Brachaczek
2 2019-10-30 13:43:58 Zmiana publikacji Małgorzata Brachaczek
3 2019-10-30 13:41:18 Zmiana publikacji Małgorzata Brachaczek
4 2019-10-30 13:26:13 Zmiana publikacji Małgorzata Brachaczek
5 2019-10-30 13:18:50 Zmiana publikacji Małgorzata Brachaczek
6 2019-10-30 13:15:45 Zmiana publikacji Michał Kisiel
7 2018-11-05 11:04:49 Zmiana publikacji sp1
8 2017-11-07 08:45:47 Zmiana publikacji Monika Francuz
9 2017-11-07 08:43:36 Zmiana publikacji Monika Francuz
10 2017-11-07 08:42:55 Zmiana publikacji Monika Francuz
11 2015-10-13 09:10:52 Zmiana publikacji Szymon Dziok
12 2014-12-10 15:35:32 Zmiana publikacji sp1
13 2014-12-10 15:31:09 Zmiana publikacji sp1
14 2014-12-10 15:24:25 Zmiana publikacji sp1
15 2014-12-10 15:23:27 Zmiana publikacji sp1
16 2014-12-10 15:14:54 Zmiana publikacji sp1
17 2012-05-17 14:18:30 Zmiana publikacji sp1
18 2012-05-17 14:17:57 Zmiana publikacji sp1
19 2012-05-17 14:17:22 Zmiana publikacji sp1
20 2012-03-21 12:42:36 Zmiana publikacji sp1
21 2012-03-21 12:40:08 Zmiana publikacji sp1
22 2012-03-21 12:38:57 Zmiana publikacji sp1
23 2012-03-21 12:35:37 Zmiana publikacji sp1
24 2012-03-21 12:33:25 Zmiana publikacji sp1
25 2012-03-21 12:32:48 Zmiana publikacji sp1
26 2012-03-21 12:30:04 Zmiana publikacji sp1


stronę wyświetlono 71 razy Artykuł wyświetlony 71 razy